اعضای هیات علمی

بهناز امین زاده گوهرریزی

بهناز امین زاده گوهرریزی،

استاد
  • عضو شورای کتابخانه پردیس هنرهای زیبا
  • عضو کمیسیون تخصصی هنر هیات ممیزه
  • نماینده هیئت اجرایی جذب در کار گروه دانشکده شهرسازی
  • کمیسیون راهبردی اخلاق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
  • نماینده هیات اجرایی جذب
پردیس هنر های زیبا / دانشکده شهرسازی
طراحی شهری |
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی