اعضاء هیئت رئیسه دانشکده

رئیس دانشکده: دکتر فرشاد نوریان                               معاون علمی: دکتر مژگان طاهری تفتی

Farshad NOURIAN | University of Tehran, Tehran | UT | Department of Urban Planning and Design | Research profile                 مژگان طاهری تفتی