اعضاء هیئت رئیسه دانشکده

              رئیس دانشکده: دکتر فرشاد نوریان                                                        معاون علمی: دکتر مژگان طاهری تفتی                                                                                     مژگان طاهری تفتی