کارکنان دانشکده شهرسازی

 

ردیف

نام 

نام خانوادگی

تلفن محل کار

آدرس پست الکترونیکی

1

سعید

آباد

88997866

sabad@ut.ac.ir

2

سعیده

آذرفر

66414841

saeedeazarfar@ut.ac.ir

3

زهره

حاجی محمدی

66414841

hajimohammadi@ut.ac.ir

4

منیره

عباسی

66414841

mnabbasi@ut.ac.ir

5

آرزو

کیهانی

66414841

keyhany@ut.ac.ir

6

افتخارالسادات

مهدوی

88997865

efimahdavi@ut.ac.ir