دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 142 نتیجه
از 8
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
روش های کمی و کیفی پیشرفته در شهرسازی 9102508 2 دکتری مهندسی شهرسازی 02 اسفندیار زبردست هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/26 (10:00 - 12:00)
روش تحقیق پیشرفته 9102491 2 دکتری مهندسی شهرسازی 02 محمدمهدی عزیزی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (10:00 - 12:00)
بیان تصویری معماری 9102040 3 کارشناسی مهندسی شهرسازی 02 نعیمه رضائی | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (10:00 - 12:00)
گرافیک رایانه ای در شهرسازی 9102328 2 کارشناسی مهندسی شهرسازی 02 مژگان طاهری تفتی | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1400/11/05 (08:00 - 10:00)
شهر و شهرسازی در دوران معاصر 9102417 2 کارشناسی مهندسی شهرسازی 02 مهرداد رحمانی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/26 (14:00 - 16:00)
بوم شناسی و برنامه ریزی محیطی 9102550 2 کارشناسی مهندسی شهرسازی 02 مهرداد رحمانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (10:00 - 12:00)
سیر اندیشه های شهرسازی 9102531 2 کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی 02 شمین گلرخ نودهی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/04 (14:00 - 16:00)
سیر اندیشه های شهرسازی 9102514 2 کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی 02 شمین گلرخ نودهی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/04 (14:00 - 16:00)
تجارب برنامه ریزی شهری ایران 9102443 2 کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی 02 مرتضی هادی جابری مقدم هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (10:00 - 12:00)
مبانی جغرافیای شهری 9102540 2 کارشناسی مهندسی شهرسازی 02 پارسا ارباب هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/04 (10:00 - 12:00)
مبانی طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری 9102394 2 کارشناسی مهندسی شهرسازی 02 شهاب الدین کرمانشاهی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/06 (08:00 - 10:00)
هندسه احجام و پرسپکتیو 9102205 3 کارشناسی مهندسی شهرسازی 02 نعیمه رضائی | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/02 (10:00 - 12:00)
جهانی شدن و شهر 9102493 2 دکتری مهندسی شهرسازی 02 فرشاد نوریان هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00)
تاریخ شهرهای ایرانی-اسلامی 9102385 2 کارشناسی مهندسی شهرسازی 02 مژگان طاهری تفتی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/04 (10:00 - 12:00)
تاریخ شهرسازی در جهان 9102541 2 کارشناسی مهندسی شهرسازی 02 مژگان طاهری تفتی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/02 (14:00 - 16:00)
مسکن 9102305 2 کارشناسی مهندسی شهرسازی 02 محمدمهدی عزیزی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (10:00 - 12:00)
سوانح طبیعی و سکونت گاه های انسانی 9102337 2 کارشناسی مهندسی شهرسازی 02 مژگان طاهری تفتی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/02 (10:00 - 12:00)
مفاهیم عمومی برنامه ‌ریزی شهری 9102266 2 کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی 02 پارسا ارباب هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (10:00 - 12:00)
آشنایی با معماری معاصر 9102292 2 کارشناسی مهندسی شهرسازی 02 نعیمه رضائی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (08:00 - 10:00)
سمینار مسائل شهری ایران 9102426 2 کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی 02 مرتضی هادی جابری مقدم هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 142 نتیجه
از 8