دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 72 نتیجه
از 4
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کاربرد آمار در شهرسازی 9102536 2 کارشناسی طراحی شهریUrban Design 02 پارسا ارباب هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/21 (08:00 - 10:00)
تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 9102311 2 کارشناسی طراحی شهریUrban Design 02 مژگان طاهری تفتی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/22 (14:00 - 16:00)
اسناد طرح های شهرسازی 9102534 2 کارشناسی طراحی شهریUrban Design 02 شمین گلرخ نودهی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/21 (10:00 - 12:00)
ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست 9102335 2 کارشناسی طراحی شهریUrban Design 01 مهرداد رحمانی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/16 (08:00 - 10:00)
ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست 9102335 2 کارشناسی طراحی شهریUrban Design 02 مهرداد رحمانی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/16 (14:00 - 16:00)
ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست 9102258 2 کارشناسی ارشد طراحی شهریUrban Design 02 پارسا ارباب هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/16 (14:00 - 16:00)
مبانی و روش های طراحی شهری 9102386 3 کارشناسی طراحی شهریUrban Design 02 شمین گلرخ نودهی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/14 (08:00 - 10:00)
مبانی و روش های طراحی شهری 9102386 3 کارشناسی طراحی شهریUrban Design 01 نعیمه رضائی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/14 (08:00 - 10:00)
مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل درون شهری 9102393 2 کارشناسی طراحی شهریUrban Design 02 شهاب الدین کرمانشاهی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/15 (14:00 - 16:00)
برنامه ریزی مسکن 9102108 2 کارشناسی ارشد طراحی شهریUrban Design 02 محمدمهدی عزیزی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00)
روش های برنامه ریزی منطقه ای 9102460 2 کارشناسی ارشد طراحی شهریUrban Design 02 اسفندیار زبردست هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/23 (14:00 - 16:00)
بیان تصویری شهر 9102538 3 کارشناسی طراحی شهریUrban Design 02 شمین گلرخ نودهی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/20 (10:00 - 12:00)
نظریه های جدید شهرسازی 9102492 2 دکتری طراحی شهریUrban Design 02 حسین بحرینی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/23 (08:00 - 10:00)
مشارکت در شهرسازی 9102533 2 کارشناسی طراحی شهریUrban Design 02 مژگان طاهری تفتی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00)
برنامه ریزی بافت های فرسوده و تاریخی 9102357 3 کارشناسی طراحی شهریUrban Design 02 نعیمه رضائی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/23 (08:00 - 10:00)
زبان تخصصی 9102306 2 کارشناسی طراحی شهریUrban Design 02 مهرداد رحمانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/14 (10:00 - 12:00)
نظریه های برنامه ریزی منطقه ای 9102520 2 کارشناسی ارشد طراحی شهریUrban Design 02 اسفندیار زبردست هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/19 (10:00 - 12:00)
روش تحقیق در شهرسازی 9102302 3 کارشناسی طراحی شهریUrban Design 02 حمیدرضا پارسی | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/16 (08:00 - 10:00)
کارگاه شهرسازی 1 9102389 5 کارشناسی طراحی شهریUrban Design 02 نعیمه رضائی هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
کارگاه شهرسازی 1 9102389 5 کارشناسی طراحی شهریUrban Design 01 مژگان طاهری تفتی هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 72 نتیجه
از 4