دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 135 نتیجه
از 7
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آشنایی با معماری معاصر 9102292 2 کارشناسی مدیریت شهری 02 نعیمه رضائی هرهفته (10:00 - 12:00) -
آمار در شهرسازی 9102392 2 کارشناسی مدیریت شهری 01 پارسا ارباب هرهفته (14:00 - 16:00) -
آمار در شهرسازی 9102392 2 کارشناسی مدیریت شهری 02 پارسا ارباب هرهفته (14:00 - 16:00) -
اندیشه های فلسفی شهر 9102509 2 دکتری مدیریت شهری 02 شمین گلرخ نودهی هرهفته (14:00 - 16:00) -
بیان تصویری معماری 9102040 3 کارشناسی مدیریت شهری 02 نعیمه رضائی هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) -
برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری 9102441 2 کارشناسی ارشد مدیریت شهری 02 شهاب الدین کرمانشاهی هرهفته (08:00 - 10:00) -
برنامه ریزی حمل و نقل منطقه ای 9102212 2 کارشناسی ارشد مدیریت شهری 02 شهاب الدین کرمانشاهی هرهفته (14:00 - 16:00) -
برنامه ریزی راهبردی 9102445 2 کارشناسی ارشد مدیریت شهری 02 فرشاد نوریان هرهفته (10:00 - 12:00) -
برنامه ریزی راهبردی در مدیریت شهری 9102373 2 کارشناسی ارشد مدیریت شهری 02 فرشاد نوریان هرهفته (14:00 - 16:00) -
برنامه ریزی کاربری زمین 9102346 2 کارشناسی ارشد مدیریت شهری 02 محمدمهدی عزیزی هرهفته (14:00 - 16:00) -
برنامه ریزی ملی و منطقه ای در ایران 9102466 2 کارشناسی ارشد مدیریت شهری 02 میثم بصیرت هرهفته (14:00 - 16:00) -
برنامه ریزی منطقه ای 9102322 2 کارشناسی مدیریت شهری 02 میثم بصیرت هرهفته (14:00 - 16:00) -
بهسازی و نوسازی شهری 9102196 2 کارشناسی ارشد مدیریت شهری 02 نعیمه رضائی هرهفته (08:00 - 10:00) -
بوم شناسی و برنامه ریزی محیطی 9102550 2 کارشناسی مدیریت شهری 02 مهرداد رحمانی هرهفته (08:00 - 10:00) -
تاریخ شهرسازی در جهان 9102541 2 کارشناسی مدیریت شهری 02 مژگان طاهری تفتی هرهفته (10:00 - 12:00) -
تاریخ شهرهای ایرانی-اسلامی 9102385 2 کارشناسی مدیریت شهری 02 مژگان طاهری تفتی هرهفته (08:00 - 10:00) -
تاسیسات و زیرساخت های شهری 9102395 3 کارشناسی مدیریت شهری 02 مرتضی هادی جابری مقدم هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) -
تجارب برنامه ریزی شهری ایران 9102443 2 کارشناسی ارشد مدیریت شهری 02 مرتضی هادی جابری مقدم هرهفته (14:00 - 16:00) -
جهانی شدن و شهر 9102493 2 دکتری مدیریت شهری 02 فرشاد نوریان هرهفته (14:00 - 16:00) -
حقوق و قوانین شهری 9102329 2 کارشناسی مدیریت شهری 02 مهرداد رحمانی هرهفته (08:00 - 10:00) -
نمایش 1 - 20 از 135 نتیجه
از 7