• نشانی: نشانی: - ساختمان 1 : خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده شهرسازی - ساختمان 2 : خیابان وصال شیرازی، تقاطع خیابان ایتالیا

  • تلفن: 02166414841

  • نمابر: 02166955628

  • کد پستی: 1417743831