اعضای هیات علمی

مهرداد رحمانی

مهرداد رحمانی،

استادیار
پردیس هنر های زیبا / دانشکده شهرسازی
برنامه‌ریزی منطقه‌ای
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی