نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شیوه نامه ارائه مدارک درس طرح نهایی دانشجویان شهرسازی

شیوه نامه ارائه مدارک درس طرح نهایی دانشجویان شهرسازی


بسمه تعالی

 

شیوه نامه ارائه مدارک درس طرح نهایی دانشجویان شهرسازی

 

مدارک مورد ارزیابی طرح نهایی شامل گزارش با تعداد صفحه 40 تا 60 صفحه - آلبوم به تعداد 8 تا 10 برگ A2

1- بخش اول: چارچوب پایه ای پروژه شامل: 

پیشنهاد طرح (پروپوزال) طرح موضوع و مسئله - سوال تحقیق - اهداف و روش تحقیق (3 تا 5 صفحه)

تعربف مفاهیم - رویکرد نظری و معیارهای آن (10 تا 15 صفحه)

 

2- بخش دوم: اسناد پشتیبان:

شناخت - تحلیل و تصمیم سازی _(15 تا 20 صفحه)

 

3- بخش سوم: اسناد طرح و پروژه: 

برنامه ریزی و طراحی شهری  - منابع و ماخذ (17 تا 20 صفحه)

 

برگه های A2 ارائه شامل موارد زیر است:

جمع بندی قسمت 1-1 بخش اول گزارش شامل 1 برگه

موارد اصلی بخش دوم (شناخت، تحلیل و تصمیم سازی) 3 تا 4 برگه

برنامه ریزی شهری 3 برگه

طراحی شهری 2 تا 3 برگه

------------------------------------------------------------------------

1. طرح راهبردی: طرح پیشنهادی سازمان فضایی شامل تعیین مراکز محله و زیر محله، شبکه ارتباطی، کاربری ها، مراکز فرامحله ای، تراکم ا، توده_فضا

2. انتخاب یک مکان: بخشی از یک خیابان - مرکز محله - میدان - پیاده راه و یا ترکیبی از این ها باشد

3- شناخت تحلیل مکان مورد نظر (با نقشه، اسکیس - سه بعدی - عکس)

4- ایدئوگرام طرح

5- ارائه گزینه ها (حداقل دو گزینه)

6- انتخاب گزینه ها با توجه به معیار رویکرد تحقیق

7- طراحی و معرفی طرح (سایت پلان - دیدهای سه بعدی - پرسپکتیو - مقطع - نما)