نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


جلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان رساله : تبیین ارتباط بین کیفیات فضای عمومی طراحی شده و سرمایه اجتماعی؛ نمونه موردی: بررسی اقدامات طراحی شهری در منطقه 12 شهر تهران

استاد راهنما: دکتر بهناز امین‌زاده

استادان داور: دکتر محمدمهدی عزیزی؛ دکتر حمیدرضا پارسی؛ دکتر عبدالهادی دانشپور

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر میثم بصیرت

دانشجو : فاطمه خسروی

رشته : شهرسازی

زمان دفاع: یکشنبه  31/06/98 ساعت 13

مکان دفاع: سالن قضاوت دانشکده شهرسازی