نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


جلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان رساله : تبیین ارتباط تئوری‌های پیچیدگی و برنامه‌ریزی شهری؛ نمونه موردی طرح جامع تهران

استاد راهنما: دکتر اسفندیار زبردست

استادان داور: دکتر محمدمهدی عزیزی ؛ دکتر فرشاد نوریان؛ دکتر محمدحسین شریف‌زادگان

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر پارسا ارباب

دانشجو : محمدامین سعیدی

رشته : شهرسازی

زمان دفاع: یکشنبه  31/06/98 ساعت 8 صبح

مکان دفاع: سالن قضاوت دانشکده شهرسازی