نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


جلسه سمینار دوم آقای محسن اسماعیلی با عنوان "بیین مناسبات قدرت در تولید و بازتولید فضا"

استاد راهنما: دکتر فرشاد نوریان

استاد مشاور: دکتر حمید رضا پارسی

داوران داخلی:دکتر محمد مهدی عزیزی- دکتر اسفندیار زبردست

داوران خارجی: دکتر بهرام امین زاده

زمان: روز شنبه مورخ 06/‏۱۱/‏۱۳۹۷‬ ساعت 9 صبح

مکان: سالن قضاوت دانشکده شهرسازی؛ پردیس هنرهای زیبا