نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


جلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان رساله : تبیین مفهوم امنیت سکونت در ارتقای سکونتگاه‌های خودرو؛ مورد پژوهشی: نمونه‌های منتخب در کلانشهر تهران

استاد راهنما: دکتر اسفندیار زبردست

استاد مشاور: دکتر محمدمهدی عزیزی

استادان داور: دکتر حمیدرضا پارسی؛ دکتر فرشاد نوریان؛ دکتر مظفر صرافی

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر مژگان طاهری تفتی

دانشجو : بهمن احمدی

رشته : شهرسازی

زمان دفاع: یکشنبه  31/06/98 ساعت 14:30

مکان دفاع: سالن قضاوت دانشکده شهرسازی