نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


جلسه دفاع از رساله دکتری «تبیین رابطه نظر و عمل در فرآیندهای طراحی شهری»

عنوان رساله: «تبیین رابطه نظر و عمل در فرآیندهای طراحی شهری»

دانشجو: خانم سعیده علیکائی


استاد راهنما: خانم دکتر بهناز امین زاده

استاد مشاور: -

استادان داور: دکتر فرشاد نوریان؛ دکتر حمید رضا پارسی؛ دکتر علیرضا عینی فر

زمان دفاع: دوشنبه 08/11/1397 ساعت 8 صبح

مکان دفاع: سالن قضاوت دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران.