نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


جلسه دفاع از رساله دکتری «فضای شهری هیبریدی: تحلیل دوفضایی شدن تجربه شهروندی و تاثیرات آن بر تولید فضای شهری»

عنوان رساله: «فضای شهری هیبریدی: تحلیل دوفضایی شدن تجربه شهروندی و تاثیرات آن بر تولید فضای شهری»
 

دانشجو: خانم دلارام اشتری 


استاد راهنما: آقای دکتر سیدمحسن حبیبی

استاد مشاور: -آقای دکتر سعیدرضا عاملی
استادان داور: دکتر محمدمهدی عزیزی؛ دکتر فرشاد نوریان؛ دکتر عبدالهادی دانشپور

زمان دفاع: دوشنبه 24/04/1398  ساعت 8:30 صبح

مکان دفاع: سالن قضاوت دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران.