نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تازه‌ترین مقاله‌های اساتید و دانشجویان دانشکده شهرسازی

تازه‌ترین مقاله‌های اساتید و دانشجویان دانشکده شهرسازی


دکتر محمد مهدی عزیزی

Challenges of Density Increase and Carrying Capacity in Established Urban Neighborhoods: Empirical Experiences

 

Journal of Urban Planning and Development, Volume 146 Issue 4 - December 2020

https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000617

دکتر پارسا ارباب، دکتر کتایون تقی زاده و دکتر سمیه فدائی نژاد

Toward Participation-Based Urban Planning and Development: Evaluating Participatory Revitalization in Middle Oudlajan Neighborhood of Tehran

 

Journal of Urban Planning and Development, Volume 146 Issue 4 - December 2020

https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000611

ریحانه آقامولائی، دکتر محمد مهدی عزیزی، دکتر بهناز امین‌زاده گوهرریزی، پرهام میرزایی

A tempo-spatial modelling framework to assess outdoor thermal comfort of complex urban neighbourhoods

 

Urban Climate, Volume 33, September 2020

https://doi.org/10.1016/j.uclim.2020.100665