نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه درسی دانشکده شهرسازی در نیمسال اول 1402-1403 اعلام شد.

برنامه درسی دانشکده شهرسازی در نیمسال اول 1402-1403 اعلام شد.


برنامه درسی دانشکده شهرسازی در مقاطع گوناگون و به تفکیک ورودی سالهای مختلف از طریق صفحه زیر قابل دسترسی است. دانشجویان گرامی پیش از شروع فرایند انتخاب واحد می توانند از ساعت و روز درس های ارائه شده ترم آینده آگاهی یابند. 

برنامه درسی نمیسال اول 1402-1403 دانشکده شهرسازی