نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتشار کتاب فرایند برنامه ریزی مسکن

انتشار کتاب فرایند برنامه ریزی مسکن


کتاب فرایند برنامه ریزی مسکن، تالیف استاد دنشکده شهرسازی، آقای دکتر محمدمهدی عزیزی، توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد.