نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرین مهلت دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

آخرین مهلت دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد


مصوبه:  آخرین مهلت دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که در نیمسال ششم تحصیل قراردارند سی و یکم تیرماه هر سال خواهد بود.