نشریه پژوهشی هنرهای زیبا معماری و شهرسازی

هدف نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، انتشار نتیجه پژوهش‌ها و تجربه‌های علمی در زمینه‌های معماری و شهرسازی است.