جلسه سمینار دوم رساله دکتری

جلسه سمینار دوم آقای میثم علیپور با عنوان "آسیب شناسی مدل سازی شهری بر مبنای رویکرد نظری"

استاد راهنما: دکتر فرشاد نوریان

استاد مشاور: دکتر اسفندیار زبردست

داوران داخلی:دکتر محمد مهدی عزیزی- دکتر بهناز امین زاده

داوران خارجی: دکتر مظفر صرافی- دکتر عبدالهادی دانشپور

زمان: روز یکشنبه مورخ 07/‏۱۱/‏۱۳۹۷‬ ساعت 13 

مکان: سالن قضاوت دانشکده شهرسازی؛ پردیس هنرهای زیبا