جلسه سمینار دوم رساله دکتری

جلسه سمینار دوم آقای کاظم افرادی با عنوان "تبیین رابطه الگوی فضایی - زمانی، ارائه و مصرف خدمات ICT فاوا با سازمان فضایی شهر"

استاد راهنما:دکتر فرشاد نوریان

استاد مشاور: دکتر اسفندیار زبردست

داوران داخلی:دکتر محمد مهدی عزیزی-دکتر بهناز امین زاده

داوران خارجی: دکتر مجتبی رفیعیان- دکتر عبدالهادی دانشپور

زمان: روز شنبه مورخ 06/‏۱۱/‏۱۳۹۷‬ ساعت 11 صبح

مکان: سالن قضاوت دانشکده شهرسازی؛ پردیس هنرهای زیبا