جلسه سمینار دوم رساله دکتری

جلسه سمینار دوم آقای محسن اسماعیلی با عنوان "بیین مناسبات قدرت در تولید و بازتولید فضا"

استاد راهنما: دکتر فرشاد نوریان

استاد مشاور: دکتر حمید رضا پارسی

داوران داخلی:دکتر محمد مهدی عزیزی- دکتر اسفندیار زبردست

داوران خارجی: دکتر بهرام امین زاده

زمان: روز شنبه مورخ 06/‏۱۱/‏۱۳۹۷‬ ساعت 9 صبح

مکان: سالن قضاوت دانشکده شهرسازی؛ پردیس هنرهای زیبا