دروس ارائه شده

« بازگشت

برنامه ریزی راهبردی

نام درس برنامه ریزی راهبردی
کد درس 9102445
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز