دروس ارائه شده

« بازگشت

برنامه ریزی راهبردی در مدیریت شهری

نام درس برنامه ریزی راهبردی در مدیریت شهری
کد درس 9102373
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز