دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 75 نتیجه
از 4
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کارگاه شهرسازی 1 9102389 5 کارشناسی مدیریت شهری 02 نعیمه رضائی هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
کارگاه شهرسازی 1 9102389 5 کارشناسی مدیریت شهری 01 مژگان طاهری تفتی هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
کارگاه شهرسازی 3 9102391 5 کارشناسی مدیریت شهری 02 مهرداد رحمانی هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
کارگاه شهرسازی 3 9102391 5 کارشناسی مدیریت شهری 01 شهاب الدین کرمانشاهی هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
کارگاه شهرسازی 5 9102359 5 کارشناسی مدیریت شهری 01 محمدمهدی عزیزی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
کارگاه شهرسازی 5 9102359 5 کارشناسی مدیریت شهری 02 پارسا ارباب هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
نظریه ها و ارزیابی برنامه های توسعه شهری 9102522 2 کارشناسی ارشد مدیریت شهری 02 مهرداد رحمانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/20 (10:00 - 12:00)
نظریه ها و تحولات برنامه ریزی ملی و منطقه ای 9102488 2 دکتری مدیریت شهری 02 اسفندیار زبردست هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/19 (08:00 - 10:00)
نظریه های برنامه ریزی منطقه ای 9102520 2 کارشناسی ارشد مدیریت شهری 02 اسفندیار زبردست هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/19 (10:00 - 12:00)
روش ها و فنون طراحی شهری 9102500 3 کارشناسی ارشد مدیریت شهری 02 شمین گلرخ نودهی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/21 (10:00 - 12:00)
کارگاه طراحی شهری 2 9102275 3 کارشناسی ارشد مدیریت شهری 02 شمین گلرخ نودهی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
کارگاه مدیریت شهری 9102377 4 کارشناسی ارشد مدیریت شهری 02 مژگان طاهری تفتی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
روش های برنامه ریزی شهری 9102439 2 کارشناسی ارشد مدیریت شهری 02 اسفندیار زبردست هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/21 (08:00 - 10:00)
کارگاه برنامه ریزی شهری 1 9102119 3 کارشناسی ارشد مدیریت شهری 02 اسفندیار زبردست هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
کارگاه برنامه ریزی شهری 1 9102119 3 کارشناسی ارشد مدیریت شهری 01 فرشاد نوریان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
نظریه های برنامه ریزی شهری 9102438 2 کارشناسی ارشد مدیریت شهری 02 فرشاد نوریان هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/23 (10:00 - 12:00)
جامعه شناسی شهری 9102343 2 کارشناسی مدیریت شهری 02 حمیدرضا پارسی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/20 (14:00 - 16:00)
روش های کمی و کیفی پیشرفته در شهرسازی 9102508 2 دکتری مدیریت شهری 02 اسفندیار زبردست هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/04 (08:00 - 10:00)
گرافیک رایانه ای در شهرسازی 9102328 2 کارشناسی مدیریت شهری 02 مژگان طاهری تفتی | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00)
شهر و شهرسازی در دوران معاصر 9102417 2 کارشناسی مدیریت شهری 02 مهرداد رحمانی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
نمایش 21 - 40 از 75 نتیجه
از 4