دانشجویان دکتری در حال تحصیل

 

سال ورود

نام

نام خانوادگی

استاد راهنمای اول

استاد راهنمای دوم

1400

 نیلوفر

 راست قلم

..............

..............

 سجاد

 ربیعی جرم افشاری

..............

..............

 علیرضا

 خادم آرانی

..............

..............

 سید جواد

 قوامی همدانی

..............

..............

 سیما

 فردوسیان

..............

..............

سید مجتبی

فخر احمد

..............

..............

حمیدرضا

بهمن پور خالصی

..............

..............

1399

سیدهادی

حسینی

..............

..............

مریم

ساعدی

..............

..............

نگین

مظفری

..............

..............

سیما

یارمحمدی

..............

..............

1398

آتوسا

آفاق پور

..............

..............

سیده نسیم

نجفی تروجنی

..............

..............

زهرا

روحی دهکردی

..............

..............

جواد

مهدیان پور

..............

..............

1397

درنا

اسدی

..............

..............

الهام

بداغ ابادی

..............

..............

سمانه

زارع استحریجی

..............

..............

مصطفی

اکبری مطلق

..............

..............

حنانه

میروکیل

..............

..............

سمانه

نیازخانی

دکتر اسفندیار زبردست

دکتر آنگلا میلیون

1396

میلاد

تفنگ چی مهیاری

دکتر اسفندیار زبردست

دکتر فرشاد نوریان

امیر

ثامنی

دکتر اسفندیار زبردست

..............

سارا

وثوقی

دکتر فرشاد نوریان

..............

مهسا

ضمیری

دکتر بهناز امین زاده

..............

مهدی

حسینی دهاقانی

دکتر حمیدرضا پارسی

..............

شهره

عزتیان

دکتر بهناز امین زاده

..............

1395

نوید

پورمحمدرضا

دکتر فرشاد نوریان

..............

مهسا

فلاحی

دکتر بهناز امین زاده

..............

محمدجواد

نوری

دکتر اسفندیار زبردست

..............

پریا

نگهداری

دکتر حمیدرضا پارسی

..............

مجید

دلفی

دکتر اسفندیار زبردست

..............

1394

سعید

اسفندی

دکتر فرشاد نوریان

..............

سیده صدیقه

روحانی

دکتر اسفندیار زبردست

..............

الهه

شعبان جولا

دکتر حمیدرضا پارسی

..............

1392

محسن

اسمعیلی

دکتر فرشاد نوریان

..............

1391

زهرا

ادهم

دکتر فرشاد نوریان

..............

سینا

اصغری علایی

دکتر فرشاد نوریان

..............