دانشجویان دکتری در حال تحصیل

آخرین وضعیت دانشجویان عزیز دکتری دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران به قرار زیر می باشد:

ردیف

استاد راهنما

رساله های جاری

آخرین وضعیت

در حال اقدام

 
 

1

دکتر محمد مهدی عزیزی

مهدی برنافر

دفاع نهایی رساله (02/11/97)

 

 

مهرداد رحمانی

سمینار 2 (16/05/97)

 

 

مستوره قلی پور

تصویب پروپوزال در شورا (30/11/96)

سمینار اول (22/12/97)

 

سمانه خسروانی نژاد

دفاع از پروپوزال (26/10/97)

 

 

ریحانه آقا ملایی

دفاع از پروپوزال (03/11/97)

 

 

2

دکتر اسفندیار زبردست

علی فرنام

سمینار 2(06/10/96)

 

 

محمد امین سعیدی

سمینار 2(09/03/97)

 

 

الناز باقرنژاد

سمینار 2 (02/08/97)

دفاع از رساله (30/11/97)

 

بهمن احمدی

سمینار 2 (11/07/97)

 

 

محمدجواد نوری

دفاع از پروپوزال (17/10/97)

 

 

صدیقه روحانی

دفاع از پروپوزال (02/11/97)

 

 

3

دکتر فرشاد نوریان

سینا اصغری علایی

سمینار 1 (19/10/96)

 

 

زهرا ادهم

دفاع از پروپوزال (24/05/96)

 

 

محسن اسماعیلی

سمینار 1 (15/11/96)

 

 

بنفشه یادگارزاده

دفاع نهایی رساله (03/11/97)

 

 

نوید پورمحمدرضا

دفاع از پروپوزال (17/11/97)

 

 

مهران فروغی فر

سمینار 2 (24/04/97)

 

 

سعید اسفندی

دفاع از پروپوزال (13/11/97)

 

 

میثم علی پور

سمینار 2 (07/11/97)

 

 

کاظم افرادی

سمینار 2 (06/11/97)

 

 

نیره دیاریان

سمینار 1 (13/11/97)

 

 

4

دکتر بهناز امین زاده

سعیده علیکایی

دفاع نهایی رساله  (16/11/97)

 

 

فاطمه خسروی

سمینار 1 (11/07/97)

سمینار دوم (22/12/97)

 

مهسا فلاحی

دفاع از پروپوزال (22/10/97)

 

 

5

دکتر حمیدرضا پارسی

الهه شعبان جولا

دفاع از پروپوزال (01/11/96)

 

 

پریا نگهداری کیا

دفاع از پروپوزال (22/10/97)

 

 

6

دکتر سید محسن حبیبی

دلارام اشتری

سمینار 2 (12/03/97)

 

 

7

دکتر سید حسین بحرینی

ابراهیم زرگری مرندی

دفاع نهایی رساله (30/11/97)

 

 

محمد صالح شریفی

سمینار 2 (24/10/97)