اعضای هیات علمی

نمایش 27 نتیجه
از 1
 
پارسا ارباب

پارسا ارباب 

استادیار
شماره تماس: 02166414841
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ایرج اعتصام

ایرج اعتصام (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهناز امین زاده گوهرریزی

بهناز امین زاده گوهرریزی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الناز باقرنژاد

الناز باقرنژاد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین بحرینی

حسین بحرینی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 09121301141
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
میثم بصیرت

میثم بصیرت 

استادیار
شماره تماس: 02166414841
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا پارسی

حمیدرضا پارسی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود توسلی

محمود توسلی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرتضی هادی جابری مقدم

مرتضی هادی جابری مقدم 

استادیار
شماره تماس: 02166414841
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمحسن حبیبی

سیدمحسن حبیبی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهرداد رحمانی

مهرداد رحمانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نعیمه رضائی

نعیمه رضائی 

استادیار
شماره تماس: 02188921916
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اشکان رضوانی نراقی

اشکان رضوانی نراقی (مرحوم)

استادیار
شماره تماس: 02188915871
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اسفندیار زبردست

اسفندیار زبردست 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیداحمد سعیدنیا

سیداحمد سعیدنیا (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مژگان طاهری تفتی

مژگان طاهری تفتی 

استادیار
شماره تماس: 02188243261
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
منوچهر طبیبیان

منوچهر طبیبیان (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 09123276200
اتاق: بین کارگاه A و B
پست الکترونیکی: 
محمدمهدی عزیزی

محمدمهدی عزیزی 

استاد
شماره تماس: 02166414841
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعیده علی کائی

سعیده علی کائی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فریدون قریب

فریدون قریب (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمحمدعلی کامروا

سیدمحمدعلی کامروا (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهاب الدین کرمانشاهی

شهاب الدین کرمانشاهی 

استادیار
شماره تماس: 02182172422
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شمین گلرخ نودهی

شمین گلرخ نودهی 

استادیار
شماره تماس: 02166414841
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسنعلی لقائی

حسنعلی لقائی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامحسین مجتهدزاده

غلامحسین مجتهدزاده (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ندا معیریان

ندا معیریان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرشاد نوریان

فرشاد نوریان 

دانشیار
شماره تماس: 02188997870
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 27 نتیجه
از 1